Terms & Conditions

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og
eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som
særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.


Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer
mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Generation Z Næss, org.nr: 920733514, epost: cuteshitkids@gmail.com og
betegnes i det følgende som selger/selgeren.


Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som
kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den totale kostnad for kjøper vil være:
Pris på varen
+25% mva. ved kjøpt av klær, tilbehør
+5% Kunstavgift ved kjøp av all kunst over 2000,-
 

Ytterligere kostnader avtales direkte mellom selger og kjøper.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

5. Betalingen

Selgeren krever betaling for varen før den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Betaling blir utført via stripe eller vipps. Produktet vil bli lagt klar for sending så for betalingen er blitt registrert.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.


Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til
kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal
leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert
i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Produktene som blir kjøpt via nettsiden skal komme trygt frem uten skader, dersom kjøper oppdager en skade ved produktet i form av enten produksjon eller frakt skade må dette informeres om innen rimelig tid. Angreretten kan taes i bruk dersom en skade har oppstått under frakt eller produksjon. 

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger
til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen
innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.”

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

cuteshitkids@gmail.com

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger
kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller
volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid.
Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme
mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette
innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens
verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan
prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke
er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og
dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i
forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse
av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter
omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig
gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert,
taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet
vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele
kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen
ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de
kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen
begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter
punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen
samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og
lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre
forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis
det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte
tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse
eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med
Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller
http://www.forbrukerradet.no.